การฝึกอบรม

DSC0100

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ นำโดยคุณขวัญชัย ใจเฉพาะ

05612

สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

DSC_0824

สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเข้าถึงชุมชนและทำงานแบบมีส่วนร่วมฯ

DSC_0076

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ดำเนินการในพื้นที่ป่าไม้จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ น่าน พิษณุโลก หนองคาย อุดรธานี สระบุรี ร้อยเอ็ด ขอนแก่น และศรีสะเกษ

DSC_0120

สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสำรวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มสัตว์ ในระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน2552 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Screen shot 2010-08-16 at 8.20.38 AM

สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสำรวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มแมลง ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2552 ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ถ้ำผาน้ำทิพย์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชุมชนพื้นที่ต่างๆ การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการสำรวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มแมลง ผลที่ได้จากการฝึกอบรมฯ [...]

Screen shot 2010-08-16 at 8.25.32 AM

สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสำรวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มเห็ดราและไลเคน ในระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2552 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ จังหวัดน่าน

Screen shot 2010-07-18 at 2.08.43 PM

สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2552 ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จ.นครราชสีมา

plantcollect

สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสำรวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มพืช ในระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2552