การประชุม

IMG_6636

ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่า ไม้ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศ…

22may

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานการแถลงข่าว…

FBD

ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษในการประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 1 เรื่อง “ป่าไม้ไทย…ใครกำหนด” วันที่ 22-26 เมษายน 2558

1

วันที่ 20-23 พฤษภาคม 2557 กรมป่าไม้ โดยกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ

DSC_0291

รายงาน การประชุมสัมมนารายงานผลการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความ หลากหลายทางชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2552 เรื่อง “การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ บทเรียนจากพื้นที่และข้อคิดจากภาคี”

Screen shot 2010-08-16 at 8.30.05 AM

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดแผนปฏิบัติงานของ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดแผนปฏิบัติงานของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2551 ณ โรงแรมเสนาเพลส กรุงเทพฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกัน [...]

Screen shot 2010-07-18 at 11.41.42 AM

นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายทรงศักดิ์ วิทยอุดม ผอ.กลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม้ นายอนวัทย์ สุโขธนัง ผอ.กลุ่มงานอุตสาหกรรมป่าไม้ ดร. สุรางค์ เธียรหิรัญ ผอ.สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ และนายสุชาติ กัลยาวงศา นักวิชาการชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ประสานงานITTO เป็นคณะผู้แทนกรมป่าไม้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการด้านการป่าไม้ เอเซีย-แปซิฟิค สมัยที่ 23