การท่องเที่ยว

Screen shot 2010-07-18 at 1.59.08 PM

ป่ากุดจับ ตั้งอยู่อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เป็นป่าที่มีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ของจังหวัด อุดรธานี ด้วยความโดดเด่นของถ้ำสิงห์ ถ้ำที่มีภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์และมีจุดเด่น ที่น่าสนใจกว่า 16 จุด อาทิ ลาดหินลาดข่า ลาดขอม และสวนหินมไหศวรรย์ ทับควาย เป็นต้น