กลุ่มสัตว์และแมลง

เหยี่ยวปีกแดง_resize
เต่านา_resize
ด้วงกว่างดาวหนามขาตรง เพศผู้_resize

ชนิดพันธุ์หายาก ที่พบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จังหวัดพะเยา…

resize

สถานภาพแมลงของพื้นที่ป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว จังหวัดเชียงราย ปี 2560

มวนเขียวข้าว

-สถานภาพตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติ….

149

-สถานภาพตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติ….

se

-สถานภาพตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 มีแมลง 2 ชนิด
-สถานภาพตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ…..

sss

-สถานภาพตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 มีแมลง 3 ชนิด
-สถานภาพตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ…..

นกยูง

ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จังหวัดพะเยา
-สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ 4 ชนิด
-สัตว์ที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 2 ชนิด
-สัตว์ที่ใกล้ถูกคุกคาม 6 ชนิด

อึ่งปากขวด อุตรดิตถ์

ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
-สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ 1 ชนิด
-สัตว์ที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 1 ชนิด
-สัตว์ที่ใกล้ถูกคุกคาม 8 ชนิด…