กลุ่มสัตว์และแมลง

มวนเขียวข้าว

-สถานภาพตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติ….

149

-สถานภาพตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติ….

se

-สถานภาพตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 มีแมลง 2 ชนิด
-สถานภาพตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ…..

sss

-สถานภาพตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 มีแมลง 3 ชนิด
-สถานภาพตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ…..

นกยูง

ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จังหวัดพะเยา
-สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ 4 ชนิด
-สัตว์ที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 2 ชนิด
-สัตว์ที่ใกล้ถูกคุกคาม 6 ชนิด

อึ่งปากขวด อุตรดิตถ์

ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
-สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ 1 ชนิด
-สัตว์ที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 1 ชนิด
-สัตว์ที่ใกล้ถูกคุกคาม 8 ชนิด…

ลิ่นชวาStatus

ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จังหวัดอุตรดิตถ์
-สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ 1 ชนิด
-สัตว์ที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 1 ชนิด
-สัตว์ที่ใกล้ถูกคุกคาม 11 ชนิด…

เต่าเหลือง

ป่าแม่คำมี จังหวัดแพร่
-สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ 1 ชนิด
-สัตว์ที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 3 ชนิด
-สัตว์ที่ใกล้ถูกคุกคาม 8 ชนิด
-สัตว์เฉพาะถิ่น 1 ชนิด

innw

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
• แมลงคุ้มครอง 1 ชนิด
• ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 4 ชนิด
• แมลงห้ามนำเข้า-ส่งออก 9 ชนิด…

cover2