กลุ่มพืช

Chiloschista viridiflora Seidenf

พบพืชเฉพาะถิ่น (IUCN(pre1994)) และพืชใกล้สูญพันธุ์ (IUCN(1994-2001)) จำนวน 1 ชนิด คือ พญาไร้ใบ

Nyctocalos brunfelsiiflora

พบพืชหายากจำนวน 3 ชนิด คือ เครือหมูปอย มะม่วย มะกอกดอน