กลุ่มพืช

lp

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย จังหวัดลำปาง
• พืชหายาก 4 ชนิด
• พืชใกล้สูญพันธุ์ 5 ชนิด
• พืชตามอนุสัญญา CITES 1 ชนิด…

nw

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
• พืชหายาก 7 ชนิด
• พืชใกล้สูญพันธุ์ 4 ชนิด
• พืชตามอนุสัญญา CITES 1 ชนิด…

2

ป่าแม่คำมี จังหวัดแพร่
• พืชหายาก 4 ชนิด
• พืชใกล้สูญพันธุ์ 4 ชนิด
• พืชตามอนุสัญญา CITES 2 ชนิด…

Orchid
crop

ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ พบพรรณพืช 426 ชนิด
• พืชหายาก 2 ชนิด
• พืชใกล้สูญพันธุ์ 4 ชนิด
• พืชตามอนุสัญญา CITES 5 ชนิด…

Cycas siamensis Miq

พบพืชมีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ (IUCN(1994-2001)) จำนวน 1 ชนิด คือ ปรงเหลี่ยม

Chiloschista viridiflora Seidenf

พบพืชเฉพาะถิ่น (IUCN(pre1994)) และพืชใกล้สูญพันธุ์ (IUCN(1994-2001)) จำนวน 1 ชนิด คือ พญาไร้ใบ

Nyctocalos brunfelsiiflora

พบพืชหายากจำนวน 3 ชนิด คือ เครือหมูปอย มะม่วย มะกอกดอน