การอนุรักษ์

RFD

สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ ได้มีการศึกษาชนิดพันธุ์ไม้ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน โดยสำรวจชนิดพันธุ์ไม้ที่สามารถใช้ส่วนต่าง ๆ เป็นอาหารเป็นพืชสมุนไพรและเพื่อการค้า ทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้ชั้นล่าง พืชหัวหรือไม้เลื้อย

Serm

วันที่ 19 มิถุนายน 2557 กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้จัดงานเสริมสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

Cons

วันที่ 17 มิถุนายน 2557 กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้จัดงานอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชป่าเฉพาะถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์

IMG_4976211

วันที่ 29 พ.ค. 2556 กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้