คติความเชื่อ

IMG_0397-2_resize

การบวชป่า…กุศโลบายในการอนุรักษ์ผืนป่าของชุมชน

IMG_11692

ความเชื่อเป็นสิ่งที่อยู่คู่ชุมชนมาแต่โบราณ บางพื้นที่ใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ในแต่ละพื้นที่ย่อมมีความเชื่อแตกต่างกันไป

DSCN6386

การนับถือสิ่งเหนือธรรมชาติอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน เวลาใครเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บไข้ได้ป่วยจะเชื่อกันว่าคนๆนั้น กำลังมีเคราะห์ จึงต้องมีการขับไล่สิ่งที่ไม่ดีออกจากตัว

1_04_2013_1

คติความเชื่อเรื่องผีเป็นคติความเชื่อที่มีอยู่ในปัจเจกชนแต่ละคน ซึ่งพยายามหาคำตอบในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ผีเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจเหนือธรรมชาติ ที่อยู่เหนืออำนาจการควบคุมของมนุษย์

03

เชียงรายมีความหลากหลายทางชนเผ่า นอกจากคนเมืองแล้วยังมี อาข่า ปกาญอ ม้ง เมี่ยน ลาหู่ ลีซู ไทใหญ่ ไตลื้อ จีนฮ่อ เป็นต้น บ้านดอยสะโง๊ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นชุมชนอาข่าที่เก่าแก่ที่สุดชุมชนหนึ่งในประเทศไทย

Screen shot 2010-07-30 at 8.46.06 AM

ระบบความเชื่อในผีและเทวดาของชาวบ้าน มิอิทธิพลให้เกิดข้อขะลำหรือข้อห้าม และข้อควรปฏิบัติความเชื่อเหล่านี้กำกับให้คนเคารพธรรมชาติ อยู่อย่างกลมกลืน สร้างสมดุลระหว่างคนกับความหลากหลายทางชีวภาพ จัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน บริเวณใดเป็นที่อยู่ของผี เทวดา จะรักษาไว้เป็นป่าไม้ ป่าเหล่านี้จะสะสมความอุดมสมบูรณ์สร้างปุ๋ยอินทรีย์ เมื่อฝนตกจะชะไหลลงสู่พื้นที่ทำกินที่อยู่ต่ำกว่าเป็นการถนอมให้ดินอ่อนนุ่ม ร่วนซุย และอุดมสมบูรณ์ ไม่แข็งกระด้างเหมือนการใส่ปุ๋ยเคมี ดังเกษตรกรรมแผนใหม่