นักอนุกรมวิธานน้อย

DSC00037

สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ โดยโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักอนุกรมวิธานท้องถิ่น”

01

สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ โดยโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “นักอนุกรมวิธานท้องถิ่น”

_DSC0136

สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ โดยโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “นักอนุกรมวิธานท้องถิ่น”

maehongsorn1

สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ โดยโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนรักษ์ป่า” หลักสูตรนักอนุกรมวิธานน้อย

pitsanulok2

สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ โดยโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนรักษ์ป่า” หลักสูตรนักอนุกรมวิธานน้อย

chiangmai

สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ โดยโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนรักษ์ป่า” หลักสูตรนักอนุกรมวิธานน้อย

Picture1

สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ โดยโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำพื้นที่ลุ่มน้ำสงคราม จังหวัดอุดรธานี ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนรักษ์ป่า”
หลักสูตรนักอนุกรมวิธานน้อย ในวันที่ 17-18 กันยายน 2552 ณ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา ต.ทุ่งใหญ่
อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ให้กับนักเรียนโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 14-18 ปี จำนวน 30 คน

kudjub1

สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ โดยโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำพื้นที่ลุ่มน้ำโมง จังหวัดอุดรธานี ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนรักษ์ป่า” หลักสูตรนักอนุกรมวิธานน้อย ในวันที่ 28-29 กันยายน 2552 ณ โรงเรียนภูพานวิทยา ต.ขอนยูง
อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ให้กับนักเรียนโรงเรียนภูพานวิทยา ที่มีอายุระหว่าง 14-18 ปี จำนวน 30 คน

1

สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ โดยโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำพื้นที่จังหวัดหนองคาย ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนรักษ์ป่า”
หลักสูตรนักอนุกรมวิธานน้อย ในวันที่ 14-15 กันยายน 2552 ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ต.พรเจริญ
อ.พรเจริญ จังหวัดหนองคาย ให้กับนักเรียนโรงเรียนพรเจริญวิทยา ที่มีอายุระหว่าง 14-18 ปี จำนวน 30 คน